UPC tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết TW 5 khóa XII của Đảng

UPC tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết TW 5 khóa XII của Đảng

Ngày 22/08/2017, Công ty cổ phần phát triển công viên cây xanh & Đô thị Vũng Tàu tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành TW Đảng (khóa XII), Nghị quyết TW 3 (khóa X) về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí” & Nghị quyết số 01-NQ/TU, số 02-NQ/TU, số 03-NQ/TU và số 04-NQ/TU của Tỉnh ủy cho toàn thể cán bộ chủ chốt, các đảng viên, đoàn viên trong công ty.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Đức Tài – Chủ tịch HĐQT – đã phổ biến, quán triệt Nghị quyết 10-NQ/TW “về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”.

Ông Nguyễn Thanh Bình – Phó tổng giám đốc  – đã phổ biến, quán triệt Nghị quyết số 01-NQ/TU “về giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020”, số 02-NQ/TU “về công tác bảo vệ môi trường tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đến năm 2020”, số 03-NQ/TU “về phát triển công nghiệp chất lượng cao và công nghiệp hỗ trợ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đến năm 2020” và số 04-NQ/TU “về nâng cao hiệu quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tình Bà Rịa – Vũng Tàu”.

Thông qua hội nghị này, mỗi cán bộ, đảng viên nhận thức và nắm vững những vấn đề cơ bản của Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, qua  đó giúp cho các cán bộ đảng viên hiểu sâu và nắm vững những nội dung, vấn đề cốt lõi  để vận dụng vào thực tế công tác .Trên cơ sở đó, xây dựng chương trình hành động để đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

Add Comment

GIỚI THIỆU UPC GREEN

Công Ty CP Phát Triển Công Viên Cây Xanh Và Đô Thị Vũng Tàu