Đại hội cổ đông thường niên UPC năm 2018

Ngày 20/04/2018, Công ty CPPT Công Viên cây xanh & Đô thị Vũng Tàu đã tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 với sự có mặt của HĐQT công ty, Ban kiểm soát và các cổ đông sở hữu.

Diễn biến chính của đại hội:

–  Báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT năm 2017 & phương hướng hoạt động năm 2018

–  Báo cáo Ban điều hành về kết quả hoạt động SXKD năm 2017 & phương hướng năm 2018

–  Báo cáo tình hoạt động của BKS năm 2017 & phương hướng năm 2018

–  Tờ trình chọn Công ty kiểm toán năm 2017

–  Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán

–  Thông qua các tờ trình: Phân phối lợi nhuận năm 2017. Báo cáo chi trả thù lao HĐQT & BKS năm 2017 & dự kiến 2018

–  Thông qua tờ trình: Sửa đổi điều lệ tổ chức hoạt động & quy chế quản trị nội bộ Công ty. Đề cử nhân sự bầu bổ sung thành viên BKS. Bầu bổ sung thành viên BKS

–  Đại hội thảo luận

–  Biểu quyết thông qua nội dung các và tờ trình của HĐQT

–  BKS họp phân công nhiệm vụ & ra mắt Đại hội

–   Tổng kết Đại hội:

Điều lệ tổ chức và hoạt động – Đã sửa đổi, bổ sung lần thứ IV được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 20/04/2018

Hồ sơ đại hội cổ đông ngày 20/04/2018

Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2018 – Biên bản họp v/v bầu trưởng ban kiểm soát

Quy chế quản trị nội bộ – Đã sửa đổi, bổ sung được Đại hội đồng cổ đông  thông qua ngày 20/04/2018

Một số hình ảnh đại hội

 

 

 

Add Comment

GIỚI THIỆU UPC GREEN

Công Ty CP Phát Triển Công Viên Cây Xanh Và Đô Thị Vũng Tàu