Tuyển thư ký Tổng Giám Đốc

CHỨC DANH THƯ KÝ TỔNG GIÁM ĐỐC I. Thông tin chung: Vị trí: Thư ký Tổng giám đốc II. Nhiệm vụ cụ thể: 1. Giúp Tổng giám đốc triển khai, theo dõi, đôn đốc và tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch SXKD của các phòng chuyên môn, đơn vị sản...

Xem thêm