Thông báo giao dịch cổ phiếu cổ phiếu / chứng chỉ quỹ của người nội bộ của công ty đại chúng

Thông báo giao dịch cổ phiếu người nội bộ của công ty đại chúng

Thông báo giao dịch cổ phiếu người nội bộ của công ty đại chúng

Thông báo bán đấu giá cổ phần UPC

Bảng công bố thông tin về việc chuyển nhượng vốn cổ phần nhà nước tại UPC

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Điều lệ tổ chức và hoạt động

Báo cáo tài chính đến tháng 9 năm 2019

Báo cáo tài chính 2018

Báo cáo tài chính 2017 

Quyết định về việc ban hành Quy chế bán đấu giá thông thường chuyển nhượng vốn nhà nước tại UPC

Xác nhận sở hữu cổ phần

Quyết định phê duyệt phương án thoái vốn UPC

Kế hoạch thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp có vốn nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 2017-2020

Quyết định phê duyệt doanh nghiệp có vốn nhà nước thực hiện thoái vốn giai đoạn 2017-2020

Mẫu đơn đăng ký đấu giá UPC

Quyết định về việc Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc

Quyết định về việc nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí

Thông báo đại đội cổ đông năm 2019

Nghị quyết đại hội cổ đông năm 2019

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Thông báo v/v Ứng viên tự ứng cử vào thành viên hội đồng quản trị Trần Đình Hảo

Thông báo v/v Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019

Thông báo v/v Ứng cử hoặc đề cử vào Thành viên HĐQT & BKS nhiệm kỳ III (2019-2024)

Thông báo v/v Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019

Nghị quyết v/v Ngày Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019

Nghị quyết v/v Ngày đăng ký cuối cùng và ngày Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2019

Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của ủy ban chứng khoán nhà nước và sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Nghị quyết: Về việc ngày đăng ký cuối cùng và ngày Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020

Thông báo: Về việc ngày đăng ký cuối cùng và ngày Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020

GIỚI THIỆU UPC GREEN

Công Ty CP Phát Triển Công Viên Cây Xanh Và Đô Thị Vũng Tàu