Lịch Sử Phát Triển

Năm 1993 Công Ty Lâm Viên Cây Xanh được thành lập theo quyết định số 463/QĐ.UB ngày 10/07/1993 của UBND Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Trong thời gian hoạt động này, công ty là đơn vị sự nghiệp có thu và hạch toán độc lập.

Năm 1999, chuyển đổi thành doanh nghiệp nhà nước theo quyết định số 289/QĐ.UB ngày 7/6/1999 của UBND Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc thành lập công ty Lâm Viên Cây Xanh thành phố Vũng Tàu – Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, thành lập doanh nghiệp công ích (hoạt động theo luật doanh nghiệp nhà nước).

Công Ty Lâm Viên Cây Xanh thành phố Vũng Tàu là doanh nghiệp hoạt động công ích, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng. Tổ chức doanh nghiệp theo hình thức: Doanh nghiệp nhà nước hạch toán độc lập hoạt động công ích.

Công ty chịu sự quản lý nhà nước của UBND Thành Phố Vũng Tàu, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ của các cơ quan chức năng có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của công ty.

Năm 2009 Công ty chuyển thành Công ty cổ phần Phát triển công viên cây xanh và Đô thị Vũng Tàu theo quyết định số 1341/QĐ-UBND ngày 8/5/2009 của UBND Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và chính thức đi vào hoạt động kể từ ngày 10/7/2009 theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần thứ nhất ngày 4/12/2009. Công ty hoạt động theo luật doanh nghiệp 2005.

Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Phát Triển công viên cây xanh và Đô thị Vũng Tàu luôn tuân thủ theo những quy định của pháp luật cũng như theo Điều lệ của công ty đã được Đại Hội Cổ Đông thông qua.

GIỚI THIỆU UPC GREEN

Công Ty CP Phát Triển Công Viên Cây Xanh Và Đô Thị Vũng Tàu