TỔNG HỢP HĐQT VÀ NHÂN SỰ CÔNG TY

1. Hội đồng quản trị

2. Ban Kiểm Soát

3. Ban Điều Hành Công Ty

4. Cán bộ quản lý

Công ty chúng tôi có Đội ngũ kỹ sư chuyên ngành được đào tạo tại nhiều trường Đại học lớn của Quốc gia, nhiều ngành nghề, trải qua kinh nghiệm nhiều năm trong công tác. Đảm bảo hoàn thành công việc được giao một cách xuất sắc.